پروژه ها

تأمین کالا و مواد بازسازی اردوگاه های حفاری فاز ۲ به شماره قرارداد ۹۶۰۳۰۹
تأمین کالا و مواد بازسازی اردوگاه های حفاری فاز ۲ به شماره قرارداد ۹۶۰۳۰۹
خرید آهن آلات مورد نیاز شرکت ملی حفاری به شماره قرارداد ۹۶۰۰۵۵
خرید آهن آلات مورد نیاز شرکت ملی حفاری به شماره قرارداد ۹۶۰۰۵۵

تأمین آهن آلات

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶
تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی قرارداد ۹۵۰۷۲۶

تأمین خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی

تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴
تأمین نیروی انسانی تعمیرات ترابری قراداد ۹۵۰۷۶۴

نیروی انسانی تعمیرات ترابری

تأمین ماشین آلات و خودروهای مورد نیاز شرکت ملی حفاری قرارداد ۹۵۰۴۷۲
تأمین ماشین آلات و خودروهای مورد نیاز شرکت ملی حفاری قرارداد ۹۵۰۴۷۲

ماشین آلات و خودروهای مورد نیاز شرکت ملی حفاری

تأمین تانکر حمل سوخت مورد نیاز دستگاه حفاری قرارداد ۵۰۹۹
تأمین تانکر حمل سوخت مورد نیاز دستگاه حفاری قرارداد ۵۰۹۹

دستگاه تانکر حمل سوخت

تانکر حمل سوخت مورد نیاز دستگاه حفاری قرارداد ۹۰۰۱۰۱
تانکر حمل سوخت مورد نیاز دستگاه حفاری قرارداد ۹۰۰۱۰۱

تانکر حمل سوخت مورد نیاز دستگاه حفاری

تأمین ماشین آلات و خودروهای دستگاه‌های حفاری ۶۱ و ۶۹ قرارداد ۹۵۰۵۲۹
تأمین ماشین آلات و خودروهای دستگاه‌های حفاری ۶۱ و ۶۹ قرارداد ۹۵۰۵۲۹

ماشین الات و خودروهای دستگاه های حفاری ۶۱ و ۶۹

خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری ۶۱ فتح قرارداد ۹۵۰۰۲۸
خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری ۶۱ فتح قرارداد ۹۵۰۰۲۸

خرید آب آشامیدنی دستگاه حفاری

بارگیری،حمل و تخلیه پسماند دستگاه‌های پروژه‌های جزیره کیش قرارداد ۹۴۰۷۴۷
بارگیری،حمل و تخلیه پسماند دستگاه‌های پروژه‌های جزیره کیش قرارداد ۹۴۰۷۴۷

بارگیری،حمل و تخلیه ضایعات و پسماند

تأمین اتوبوس سوپردولوکس جهت ایاب و ذهاب کارکنان قرارداد ۲۸۸۱
تأمین اتوبوس سوپردولوکس جهت ایاب و ذهاب کارکنان قرارداد ۲۸۸۱

اتوبوس سوپر دولوکس جهت ایاب و ذهاب کارکنان

تأمین یک دستگاه تانکر حمل سوخت دستگاه حفاری ۴۱ فتح قرارداد ۸۸۰۲۲۸
تأمین یک دستگاه تانکر حمل سوخت دستگاه حفاری ۴۱ فتح قرارداد ۸۸۰۲۲۸

تأمین دستگاه تانکر حمل سوخت

تأمین کامیون ۱۰ تنی ویژه پسماندهای حفاری قرارداد ۵۱۲۳
تأمین کامیون ۱۰ تنی ویژه پسماندهای حفاری قرارداد ۵۱۲۳

کامیون ۱۰ تنی ویژه پسماندهای حفاری

تأمین اتوبوس کولر دار جهت پروژه سبلان به شماره قرارداد ۸۹۰۱۱۵
تأمین اتوبوس کولر دار جهت پروژه سبلان به شماره قرارداد ۸۹۰۱۱۵

اتوبوس کولر دار جهت پروژه سبلان

تأمین وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی قرارداد ۸۹۰۶۵۶
تأمین وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی قرارداد ۸۹۰۶۵۶

وسایل و تجهیزات ارتباطی، مخابراتی

تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی قرارداد ۸۷۰۴۱۵
تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی قرارداد ۸۷۰۴۱۵

تأمین خدمات پشتیبانی تدارکات و خدمات امور مسافرتی

تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دکل حفاری ۵۲ قرارداد ۲۷۲۹
تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دکل حفاری ۵۲ قرارداد ۲۷۲۹

تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز دستگاه حفاری ۵۲

تأمین لودر چنگک دار و بیل مکانیکی قرارداد ۵۱۳۲
تأمین لودر چنگک دار و بیل مکانیکی قرارداد ۵۱۳۲

تأمین لودر چنگک دار و بیل مکانیکی

تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی کاروان‌های اردوگاه‌های حفاری قرارداد ۹۲۰۹۴۹
تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی کاروان‌های اردوگاه‌های حفاری قرارداد ۹۲۰۹۴۹

تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازسازی اردوگاه های حفاری

تأمین نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران قرارداد ۹۳۱۲۷۸
تأمین نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران قرارداد ۹۳۱۲۷۸

نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ملی حفاری